Hội thi tuyên tuyền "Ngày pháp luật" Việt Nam năm 2019

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN “NGÀY PHÁP LUẬT” NĂM 2019

Thực hiện Công văn số 486/PGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Phúc Thọ về việc hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trong các trường MN, TH, THCS. Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện tuyên truyền “Ngày pháp luật” năm 2019.

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN “NGÀY PHÁP LUẬT” NĂM 2019

Thực hiện Công văn số 486/PGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Phúc Thọ về việc hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trong các trường MN, TH, THCS. Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện tuyên truyền “Ngày pháp luật” năm 2019, như sau:

1. Thời gian, hình thức tổ chức

- Thời gian: 14h00 ngày 14/11/2019

- Hình thức: Tổ chức sân khấu hóa

2. Nội dung:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục năm 2019

- Tuyên truyền các hoạt động liên quan đến trật tự văn minh đô thị, kỷ cương hành chính, bảo vệ môi trường, ANAT trường học, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại thuốc lá, nói không với ma túy và các hình thức liên quan đến ma túy...

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng, khi tham gia môi trường mạng xã hội và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm, những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4.

- Tuyên truyền lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức công vụ; xây dựng, bồi dưỡng.

- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; phê phán đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn xã hội.

100% CB,3. Đối tượng :GV,NV và học sinh.

4. Kết quả:

- Số buổi tuyên truyền: 01

- Số lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia: 38/38 CB,GV,VN

- Số lượt học sinh tham gia: 643/643 HS

Qua phổ biến, tuyên truyền Ngày pháp luật tại Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ thông qua hình thức sân khấu hóa đã tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực. Nhằm nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 

 


Thời tiết
Thời tiết Hà Nội