HỘI THI TUYÊN TRUYỀN “NGÀY PHÁP LUẬT” NĂM 2019Thực hiện Công văn số 486/PGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Phúc Thọ về việc hướng dẫn thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trong các trường MN, TH, THCS. Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ báo cáo kết ...