• Gồm 7 đ/c (đ/c Nguyễn Thị Hà Quế - Tổ trưởng; đ/c Nguyễn Thị Vân –Tổ phó)