• Tổ KHXH gồm 12 đồng chí (đ/c Kiều Thị Anh Khoa – Tổ trưởng; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổ phó)
  • Tổ KHTN gồm 17 đồng chí (đ/c Bùi Thị Quỳnh – Tổ trưởng; đ/c Nguyễn Thị Năm – Tổ phó)