• Chi bộ Đảng có: 23 đ/c. Trong đó 23 có đ/c là đảng viên chính thức. 
  • Chi bộ hàng năm được đánh giá xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh.