• Công đoàn trường có 38đ/c, các đồng chí đoàn viên và lao động đã thực hiện tốt các phong trào của công đoàn ngành quy định, được công đoàn ngành xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của cán bộ, giáo viên nhân viên, thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động đầy đủ theo quy định hiện hành.
  • Ban chấp hành công Đoàn.