Đại diện hội cha mẹ học sinh

  • Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
  • Bà Khuất Thị Lường: Phó ban đại diện cha mẹ học sinh