Năm học 2020-2021: Tổng số CB, GV, NV: 38 đ/c, trong đó: BGH: 2, giáo viên: 29, nhân viên: 7. 100% CB, GV, NV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn; GV đạt trình độ trên chuẩn 25/29 đc = 86,2%.

- Đ/c: Cấn Kim Anh – Chức vụ: Hiệu trưởng

- Đ/c: Kiều Thị Dung – Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Đoàn Thị Hiệp – Trưởng ban TTND

- Đ/c Tô Minh Tuyển – Tổng phụ trách Đội

- Đ/c Nguyễn Thị Thủy – Bí thư chi đoàn

- Tổ KHXH gồm 12 đ/c (đ/c Kiều Thị Anh Khoa – Tổ trưởng; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổ phó)

- Tổ KHTN gồm 17 đ/c (đ/c Bùi Thị Quỳnh – Tổ trưởng; đ/c Nguyễn Thị Năm – Tổ phó)

- Tổ Văn phòng: Gồm 7 đ/c (đ/c Nguyễn Thị Hà Quế - Tổ trưởng; đ/c Nguyễn Thị Vân –Tổ phó)

- Ban TTND gồm 03 đồng chí: đ/c Đoàn Thị Hiệp Trưởng ban TTND; đ/c Kiều Thị Anh Khoa và đ/c Bùi Thị Quỳnh ủy viên.