Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Văn Bản Điều Hành
Văn Bản Điều Hành
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế hoạt động của CB,GV,NV NH 2019-2020.

         I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Vị trí, chức năng:

Trường Trung học cơ sở là cấp học nối tiếp cấp Tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở của cấp Trung học phổ thông nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông cho học sinh.

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PT

 

Số: 01/QCHĐ-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                 

       Thị trấn Phúc Thọ, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ CÁC BỘ PHẬN

NĂM HỌC 2019- 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /THCS-QĐ v/v phân công nhiệm vụ

theo vị trí việc làm của CB,GV,NV năm học 2019-2020)

-----------------------------------------------

                                           

 Căn cứ Luật giáo dục năm 2005 và Luật giáo dục sửa đổi - bổ sung năm 2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

 Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số mội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về quy chế thực hiện công khai trong hoạt động nhà trường;

Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/2/2017 của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “năm kỷ cương hành chính 2017”; quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND TP hà Nội v/v ban hành quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội; QĐ số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND TP Hà Nội về ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội;

Công văn số 3904/SGD&ĐT-GDPT 09/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS;

Căn cứ Hướng dẫn số 400/PGD&ĐT của phòng GD&ĐT Phúc Thọ ngày     10/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS;

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành khác;

   Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của tr­ường THCS Thị trấn Phúc Thọ;

Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ CB GV NV của nhà trường trong năm học 2019-2020. Trường THCS Thị trấn Phúc Thọ đề ra Quy chế hoạt động của các bộ phận trong nhà trường như sau:

         I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Vị trí, chức năng:

Trường Trung học cơ sở là cấp học nối tiếp cấp Tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở của cấp Trung học phổ thông nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông cho học sinh.

2. Nhiệm vụ:

2.1.Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

2.2. Tiếp nhận học sinh, duy trì số lượng học sinh, vận động học sinh bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trong phạm vi Thị trấn Phúc Thọ theo quy định của Nhà nước;

2.3. Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh;

2.4. Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

2.5. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục;

2.6. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động giáo dục trong phạm vi cộng đồng;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

II. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

  1. Về đội ngũ

 

Tổng số CB, GV, NV

 

Trong đó

 

Đảng viên

 

Chia theo chế độ

lao động

Trình độ đào tạo

Biên chế

Hợp đồng

Th. sỹ

ĐH

 

Trung cấp

Tổng số

Nữ

TS

Nữ

 

38

BGH

02

2

1

 

 

01

01

 

 

GV

19

19

 14

8

8

01

20

6

 

NV

04

4

4

  5

3

 

2

1

4

 

2. Biên chế các tổ trong nhà trường

Nhà trường biên chế thành 03 tổ, bao gồm:

1. Tổ KHTN: Tổng số 16 giáo viên (CBQL:1; GVBC: 10; GVHĐ: 5)

2. Tổ KHXH: Tổng số 13 giáo viên (CBQL: 1; GVBC: 9; GVHĐ: 3)

3. Tổ Văn phòng: Tổng số 9 CB, NV (BC: 4; HĐ68: 3; HĐNH: 2).

III. TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

1. Cán bộ quản lý

1.1. Hiệu trưởng

- Quản lí sử dụng đội ngũ CBGV,NV; Phụ trách điều hành chung, chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về tất cả các mặt hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường Trung học và Luật Giáo dục;

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, Báo cáo, Quy chế hoạt động các thành viên, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và các Kế hoạch, Báo cáo hoạt động trong năm học;

- Phụ trách CSVC, thiết bị dạy học;

- Phụ trách các hoạt động của GVCN lớp;

- Chỉ đạo phân công chuyên môn nhằm phát huy vai trò cá nhân, nâng cao chất lượng quản lí, dạy học và giáo dục.

- Chỉ đạo quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả xếp loại 2 mặt GD của học sinh.

- Tham mưu với lãnh đạo các cấp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của nhà trường;

- Chủ động phối hợp với Ban đại diện CMHS để nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Là Chủ tịch Hội đồng kỉ luật HS (nếu có); Trưởng ban Phòng cháy, chữa cháy; Trưởng ban phòng chống bão lụt; An ninh học đường; Trưởng ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho CB,GV,NV, học sinh và các phong trào hoạt động xã hội khác.

- Ra các Quyết định trong năm học theo từng nhiệm vụ cụ thể

- Thực hiện dạy học, dự giờ theo qui định.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường THCS.

- Tiếp dân theo lịch phân công.

1.2. Phó hiệu trưởng

Thực hiện đầy đủ các hoạt động theo Điều lệ trường Trung học và Luật GD.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các mặt công tác sau:

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn: Kế hoạch dạy và học; Kế hoạch thực hành - thí nghiệm; Kế hoạch sử dụng ĐDDH; Kế hoạch dạy nghề PT; Kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên môn; Kế hoạch tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu và các Kế hoạch khác trong hoạt động chuyên môn.   

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động đoàn thể, Kế hoạch hoạt động NGLL, GD nếp sống TLVM, Kế hoạch và biện pháp giáo dục đạo đức HS.

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động dạy và học: Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, đổi mới PPDH, quản lí chất lượng dạy và học, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác.

- Phụ trách, theo dõi, đánh giá, tư vấn hoạt động cho các tổ chuyên môn; theo dõi tình hình sử dụng TBDH của GV trong năm học.

- Chỉ đạo và phối hợp với tổ chuyên môn trong hoạt động kiểm tra, kí duyệt hồ sơ sổ sách tổ XH, TN theo định kì hoặc đột xuất.

- Quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả xếp loại 2 mặt GD của học sinh.

- Phụ trách công tác thư viện trường học.

- Cùng với Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện CMHS trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Thực hiện dạy học, dự giờ theo qui định.

- Dự giờ, chỉ đạo CB GV hỗ trợ xây dựng giáo án cho giáo viên làm chuyên đề, giáo viên dự thi giáo viên giỏi các cấp trong năm học: Thi GV dạy giỏi các môn Thể dục, Hóa học.

- Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng, PCGD, thư viện trong trường.

- Tiếp dân theo lịch phân công

- Cập nhật tình hình hoạt động chuyên môn hàng ngày vào sổ trực.

- Công tác Hành chính - Quản trị.

- Cùng với Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho tất cả CB, GV, NV.

- Công tác lao động, hướng nghiệp, vệ sinh, phòng dịch.

- Trực BGH để chỉ đạo, theo dõi hoạt động giáo dục và duy trì nền nếp HS, GV, NV.

- Theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động nền nếp của CB, GV, HS hàng ngày vào sổ trực bằng việc trực tiếp nắm bắt và phối hợp với TPT, GV trực. (Hàng tuần, phân công GV trực, theo dõi, đánh giá hoạt động trực của GV).

- Hướng dẫn GVCN, TPT Đội và phối hợp để giải quyết kịp thời, dứt điểm các trường hợp HS vi phạm kỉ luật. Ra Quyết định kỉ luật HS (nếu có).

- Cập nhật, tổng hợp thông tin của nhà trường, hàng tháng duyệt báo cáo để nộp về Phòng GD&ĐT Phúc Thọ và các cơ quan liên quan.

- Phụ trách, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, trang trí khánh tiết các ngày Lễ và hội nghị trong năm học và trong kì nghỉ hè (nếu có).

2. Chủ tịch công đoàn: Có những nhiệm vụ sau:

- Lãnh đạo và tổ chức các hoạt động công đoàn theo Điều lệ công đoàn.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật kết quả đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của đơn vị, vào Sổ Vàng truyền thống.

- Duy trì khối đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Công đoàn; Qui chế phối hợp giữa Công đoàn và nhà trường; xây dựng Qui chế dân chủ ở cơ sở; Qui chế xây dựng Đơn vị văn hóa; Kế hoạch phòng chống tham nhũng trong đơn vị.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện và sơ kết, tổng kết các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành trong năm học.

- Phối hợp với Hiệu trưởng xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ để triển khai thực hiện tại đơn vị;

- Chủ động, phối hợp với BGH, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các phong trào thi đua nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học.

- Cùng với BGH phối hợp tham mưu với các tổ chức chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường.

- Tiếp dân theo lịch phân công

- Tham mưu, đề xuất, hỗ trợ cho hiệu trưởng trong việc quản lí, mua sắm CSVC, TBDH trong nhà trường trên cơ sở định mức kinh phí cho phép, phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy học.

- Có tinh thần tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, xây dựng khối đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động, ủng hộ và phong trào thi đua của ngành trong năm học.

- Phối hợp trực lãnh đạo để theo dõi, duy trì nền nếp hoạt động của CB GVNV và HS trong và ngoài nhà trường.

- Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho công đoàn viên.

- Tham gia công tác Kiểm định chất lượng trong trường.

- Xây dựng kế hoạch, theo dõi, đánh giá việc chấp hành kỷ luật, nền nếp và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND TP Hà Nội ngày 16/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

3. Bí thư chi đoàn: Có những nhiệm vụ sau

- Tham mưu với chi uỷ, BGH, tổ chức Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, những vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

- Lãnh đạo trong công tác, định hướng hoạt động của chi đoàn.

- Lãnh đạo về mặt tư tưởng, nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên, tác động, tổ chức sinh hoạt tư tưởng.

- Điều hành sinh hoạt chi đoàn, hoạt động của Ban chấp hành, phân công nhiệm vụ uỷ viên Ban chấp hành.

- Quản lý các đoàn viên trong chi đoàn về việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học, giáo dục.

- Quản lý hồ sơ đoàn viên, sổ chi đoàn, các văn bản quyết định…

- Có kế hoạch, nội dung, chương trình hoạt động, tổ chức phát động các phong trào thanh niên.

- Tổ chức các hội nghị, lễ kết nạp, trưởng thành Đoàn, đại hội, hội nghị chi đoàn.

- Biết phân công đoàn viên phụ trách các công việc trong chương trình hoạt động.

 - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức triển khai trình bày nội dung, chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đoàn, Đảng.

- Xử lý các tình huống trong công tác Đoàn, trong quan hệ cá nhân của đoàn viên thanh niên.

- Xác định vai trò vị trí của chi đoàn, Bí thư chi đoàn trong mối quan hệ với Đoàn cấp trên, với chi uỷ, với các tổ, Hội, Đoàn thể khác.

- Tham mưu với chi uỷ, Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, những vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ giúp đỡ.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện và sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua của tổ chức đoàn thanh niên trong năm học.

- Phụ trách phong trào văn hóa văn nghệ trong trường; thành lập, bồi dưỡng tập luyện cho đội văn nghệ của CB GV NV và HS hoạt động hiệu quả;

- Tổ chức các hoạt động lao động công ích trong chi đoàn phục vụ các hoạt động của nhà trường và các tổ chức chính trị, đoàn thể khi cần và được phân công;

- Tham gia công tác Kiểm định chất lượng trong trường.

4. Tổng phụ trách Đội TNTP HCM: Có những nhiệm vụ sau:

  - Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của giáo viên, Tổng phụ trách đội TNTP theo Điều lệ trường THCS.

- Tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần, điều hành các hoạt động của Đội theo đúng quy định.

- Phối hợp với Ban giám hiệu, GVCN, giáo viên trực tuần, nhân viên bảo vệ duy trì tốt các hoạt động trong và ngoài nhà trường của HS; tổ chức, quản lý, giáo dục HS - đặc biệt các trường hợp HS vi phạm nội quy nhà trường.

- Tổ chức quản lý,  xây dựng kế hoạch, tiêu chí thi đua trong HS theo chủ đề hàng tháng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội huyện và Hiệu trưởng nhà trường. Tổng kết báo cáo BGH kết quả thi đua hàng tuần, công khai kết quả thi đua vào các buổi chào cờ hàng tuần.

- Phụ trách theo dõi tình hình tham gia sinh hoạt 5 phút đầu giờ, các hoạt động giữa giờ của HS.

- Tiếp dân theo lịch phân công.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện và sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các hoạt động khác của Đội phù hợp với tình hình điều kiện của nhà trường trong năm học;

- Phối hợp, vận động các lực lượng giáo dục, các lực lượng xã hội ở địa phương cùng tham gia công tác Đội.

- Tổ chức chỉ đạo tập luyện các đội trống, đội nghi thức, đội chào mừng thành thục để phục vụ cho các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trong công tác vệ sinh trường lớp, chăm sóc, bảo vệ hệ thống cây xanh, công trình măng non trong trường và khu vực sân vận động.

- Cập nhật thông tin tình hình thực hiện nền nếp học tập của HS để kịp thời thông báo cho CMHS;

- Thực hiện dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo qui định.

- Tham gia công tác Kiểm định chất lượng trong trường.

- Hàng ngày, phục vụ đầy đủ, kịp thời nước uống cho giáo viên và HS.

5. Tổ trưởng chuyên môn: Có những nhiệm vụ sau:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn được qui định tại Luật giáo dục năm 2005, Luật giáo dục sửa đổi - bổ sung năm 2009 và Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Xây dựng Kế hoạch và điều hành các hoạt động chung của tổ, nhóm chuyên môn; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ theo phân phối chương trình, kế hoạch dạy học của nhà trường và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì các cuộc họp tổ theo lịch trong thời khoá biểu và nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Kiểm tra định kì lịch báo giảng, giáo án, hồ sơ của giáo viên trong tổ.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong tổ theo kế hoạch của tổ và nhà trường.

- Dự giờ, xây dựng giáo án cho giáo viên trong tổ làm chuyên đề, giáo viên dự thi giáo viên giỏi các cấp trong năm học.

- Tổ KHTN xây dựng kế hoạch và hỗ trợ cho giáo viên dự thi giáo viên dạy các môn Hóa, Thể dục.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổ phó và các thành viên trong tổ; cùng tổ phó dự giờ mỗi giáo viên trong tổ tối thiểu 2 tiết/học kì.

- Thực hiện phối hợp thanh tra, kiểm tra các hoạt động sư phạm, HĐGD của các thành viên trong tổ.

- Tham gia công tác Kiểm định chất lượng trong trường.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.

- Xét duyệt danh sách giáo viên đủ điều kiện soạn giáo án in trong năm học

* Tổ phó chuyên môn: Có trách nhiệm phối hợp tích cực, hỗ trợ Tổ trưởng trong các nhiệm vụ trên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Tổ trưởng Văn phòng: Có những nhiệm vụ sau:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ văn phòng được qui định tại Luật giáo dục năm 2005, Luật giáo dục sửa đổi - bổ sung năm 2009 và Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ theo kế hoạch hoạt động và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì các cuộc họp tổ theo lịch và nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Phát động, theo dõi việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức kiểm

tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của nhân viên trong tổ theo kế hoạch của tổ và nhà trường.

- Quản lý phần mềm ESAM, hệ thống SĐĐT và Sổ LLĐT để hướng dẫn, phân công, theo dõi nhân viên tham gia thực hiện.

- Phụ trách trực tiếp về PCGD trong đơn vị, trên địa bàn được phân công;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định cho bộ phận văn phòng;

- Thực hiện phối hợp thanh tra, kiểm tra các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong tổ;

- Tham gia công tác Kiểm định chất lượng trong trường;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên trong tổ.

7. Giáo viên: Nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định phân công chuyên môn, vị trí việc làm năm học 2019-2020.

7.1. Giáo viên trực tiếp giảng dạy

- Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học

đặc biệt bám sát các chủ đề dạy học đã xây dựng trong năm học 2017-2018, 2018-2019; soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm - thực hành (Các tiết cần thiết sử dụng thí nghiệm - thực hành, giáo viên cần đăng ký trước với cán bộ thiết bị thời gian ít nhất là 1 ngày để có sự chuẩn bị chu đáo); kiểm tra đánh giá theo đúng quy định (kể cả việc đánh giá cho điểm, xếp loại từng học sinh và việc đánh giá xếp loại sau mỗi giờ dạy trên lớp theo quy định của trường); vào điểm kịp thời trong phần mềm quản lí HS và SĐĐT trên phần mềm ESAM, ghi học bạ đầy đủ, chính xác. Đến trường và ra vào lớp đúng giờ; không tuỳ tiện nghỉ dạy; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Thực hiện định mức dạy 19 tiết/ tuần.

- Luôn có ý thức rèn luyện đạo đức theo các quy định về đạo đức nhà giáo, có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, giáo dục. Dự giờ đúng qui định, có rút kinh nghiệm, đánh giá, xếp loại sau khi dự giờ: tối thiểu 1 tiết/tuần.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, Điều lệ trường học, thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu tôn trọng học sinh; đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh; đối xử đúng mực với CMHS; đoàn kết, thân ái, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Phối hợp có hiệu quả các lực lượng giáo dục: GVCN, GVBM, gia đình học sinh, các tổ chức chính trị, đoàn thể.

- Tham gia công tác Kiểm định chất lượng trong trường.

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương và địa bàn được phân công. Tham gia các hoạt động của địa phương theo đúng chức năng của nhà trường.

- Phải có hành vi, ứng xử mẫu mực có tác dụng giáo dục, cảm hoá học sinh. Mặc đồng phục, lễ phục theo quy định khi đến trường.

- Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng HSG, HSY nhằm nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt là các môn Ngữ văn, Toán, Anh văn.

- Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, 04 tiết dạy của 02 lần hội giảng hoặc thao giảng.

- Không sử dụng điện thoại di động và tham gia trò chơi trên internet trong giờ dạy học.

7.2 Giáo viên chủ nhiệm

- Nắm vững, triển khai đủ, đúng, kịp thời Kế hoạch chỉ đạo của nhà trường đến lớp chủ nhiệm để HS và CMHS phối hợp thực hiện một cách tích cực, hiệu quả.

- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt và có biện pháp tổ chức giáo dục phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp phát huy tính tích cực, khả năng tự quản của học sinh. Là thành viên của Ban chăm sóc sức khoẻ học sinh.

- Liên hệ, cộng tác, phối hợp thường xuyên với gia đình học sinh: Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của HS thông qua sổ liên lạc điện tử (nếu có) và các phương tiện thông tin khác sau mỗi buổi học, các trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho CMHS, BGH và các bộ phận liên quan trong trường biết; chủ động phối hợp với các GV bộ môn, TPT đội và các tổ chức xã hội có liên quan để giáo

dục học sinh.

- Cập nhật kịp thời tình hình học tập của học sinh vào phần mềm SĐĐT và Sổ LLĐT trên ESAM.

- Có trách nhiệm hướng dẫn CMHS thực hiện Sổ LLĐT trên ESAM và nắm bắt, trao đổi thông tin 2 chiều, kịp thời báo cáo BGH khi CMHS có ý kiến đóng góp với nhà trường.

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại 2 mặt giáo dục của học sinh theo Thông tư 58-TT/BGD&ĐT một cách chính xác; đề xuất danh sách HS khen thưởng, kỷ luật … và hoàn chỉnh việc ghi kết quả số ngày nghỉ, kết quả học tập, hạnh kiểm vào sổ điểm và học bạ theo quy định.

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình mọi mặt của lớp với BGH, TPT và GV trực tuần.

- Cần tăng cường quản lí lớp vào các thời điểm có thể gây nên tình trạng

dã đám trong năm học;

- Sau khi ổn định nền nếp lớp, mỗi tuần có ít nhất là 2 lần cùng sinh hoạt 10 phút đầu giờ với HS của lớp. Nếu lớp chưa có nền nếp tốt, GVCN phải thường xuyên có mặt trước giờ truy bài để quản lí, giáo dục HS của lớp.

- Phối hợp tích cực với TPT Đội và các tổ chức chính trị, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

7.3. Nhiệm vụ của Thư ký HĐSP:

           - Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng sư phạm nhà trường và hoàn thiện biên bản các cuộc họp của trường.

           - Đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, giao tiếp và tổ chức sắp xếp công việc hằng ngày nhằm hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động của nhà trường.

              - Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên trong trường.

           - Thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện nền nếp dạy học của GV, HS để báo cáo cho Ban giám hiệu theo quy định.

           - Thực hiện công tác tham mưu như phản ánh tình hình, đề xuất ý kiến và các

biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc công tác giáo dục của nhà trường.

 - Tham gia công tác Kiểm định chất lượng trong trường.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

        8. Nhân viên (Tổ Văn phòng)

- Thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ nghề nghiệp theo ngạch công chức, viên chức, hợp đồng 68 và theo văn bản hợp đồng lao động thoả thuận.

- Có sự phối hợp tích cực giữa các thành viên trong tổ để đảm bảo tốt công việc, chế độ thông tin báo cáo, trang trí khánh tiết các ngày lễ lớn, các hội nghị của nhà trường.

- Tiếp tân, kê dọn phòng họp, phòng làm việc ngăn nắp, khoa học, chu đáo,

văn minh, lịch sự;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ chu đáo nước uống trong các hội nghị, hội họp của nhà trường (trong các sự kiện, ngày Lễ lớn, sẽ có sự hỗ trợ thêm của các công đoàn viên khác);

- Chuẩn bị và chủ động thực hiện tốt các nghi lễ đón khách, tiếp tân, các khâu trao tặng trong các sự kiện, ngày Lễ của trường;

- Vệ sinh trường học và các phòng làm việc, hoạt động của trường hàng ngày được sạch sẽ, gọn gàng;

- Tham gia và chịu trách nhiệm thực hiện, tổng hợp, hoàn thiện công tác Kiểm định chất lượng và PCGD trong trường.

- Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể trong trường phân công.

- Thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, theo giờ hành chính.

- Không sử dụng ĐTDĐ, tham gia trò chơi trên internet trong giờ làm việc.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do lãnh đạo nhà trường, tổ văn phòng và các tổ chức, bộ phận trong trường chỉ đạo, đề xuất trên cơ sở yêu cầu thực tế của nhà trường trong năm học.

8.1. Nhân viên Kế toán

- Lập dự toán, quyết toán, lập báo cáo, quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của Luật kế toán.

- Tham mưu, báo cáo thủ trưởng đơn vị về việc thực hiện chế độ, chính sách của CBGV theo văn bản hiện hành.

- Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ Tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về thu chi của nhà trường kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả tốt nhất.

- Vào ngày 15 và 29 hàng tháng phải báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động thu, chi của các loại quỹ cho Hiệu trưởng.

- Thực hiện công khai tài chính (hàng quí, hàng năm) theo quy định; công khai thu chi ngoài ngân sách (nếu có) vào tháng 9 hàng năm.  

- Phối hợp với nhân viên y tế phụ trách công tác bảo hiểm y tế học sinh

- Chịu chịu trách nhiệm trong việc rà soát bổ sung các văn bản hợp đồng lao động của CB,GV,NV theo quy định.

8.2. Nhân viên Văn thư

- Thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ đối với văn thư trường học;

- Cập nhật thông tin, công văn đi đến hàng ngày và thông báo kịp thời, chính xác cho lãnh đạo và các thành viên trong trường;

- Tổng hợp các văn bản, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời;

- Tiếp nhận, xử lý, gửi nộp công văn;

- Quản lý hồ sơ học sinh, sổ điểm, sổ ghi đầu bài và các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường Trung học năm 2011;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc sắp xếp, lưu trữ số liệu, thông tin… các loại hồ sơ của trường một cách hệ thống, khoa học;

- Quản lý tốt khuôn dấu nhà trường, đóng dấu kịp thời các văn bản; Bảo đảm đúng nguyên tắc, có hiệu quả trong việc sử dụng khuôn dấu;

- Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác văn thư - lưu trữ và các công tác khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hoạt động giáo dục của nhà trường;

- Chấp hành các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao;

- Phát hành các biểu mẫu báo cáo nội bộ, tiếp nhận, xử lý và báo cáo Hiệu trưởng đúng thời gian qui định;

- Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường;

- Tham gia làm PCGD và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

8.3. Nhân viên phụ trách thiết bị

- Quản lý, tiếp nhận và bảo quản tài sản, trang thiết bị của nhà trường.

- Cập nhật các loại hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi tình hình sử dụng ĐDDH và tình hình hoạt động của các phòng chức năng, phòng bộ môn.

- Có kế hoạch chuẩn bị ĐDDH theo yêu cầu của giáo viên bộ môn, phục vụ tốt các tiết thực hành thí nghiệm.

- Thường xuyên kiểm tra chế độ bảo trì các phòng máy, phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức quản lý, mua sắm bổ sung các thiết bị, ĐDDH trên cơ sở định mức kinh phí cho phép, phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy học.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

- Cập nhật các loại hồ sơ thiết bị theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.

- Bảo quản, vệ sinh, bảo dưỡng, bổ sung, thay thế thiết bị dạy học thường xuyên. Nếu làm mất, hư hỏng thiết bị do không bảo quản đúng cách phải chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị tài sản, thiết bị.

- Sắp xếp, mã hóa đồ dùng dạy học và các vật dụng trong phòng thiết bị theo bộ môn một cách khoa học sao cho giáo viên dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

- Tham gia làm PCGD và thực hiện sự điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong trường hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

8.4. Nhân viên thư viện

- Cập nhật, quản lý các loại hồ sơ thư viện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

- Bảo quản toàn bộ SGK dùng chung, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo chí, tài liệu … và các thiết bị khác theo quy định đối với cán bộ thư viện.

- Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng thư viện có khoa học, giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

- Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú.

- Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường. Nếu làm mất, làm rách SGK, TLTK do không bảo quản đúng cách phải chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị.

- Cập nhật thông tin tình hình thực hiện nền nếp học tập của HS để kịp thời thông báo cho CMHS;

- Bảo quản, vệ sinh, bảo dưỡng, bổ sung các loại sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, thiết bị trong thư viện thường xuyên. Nếu làm mất, hư hỏng thiết bị do không bảo quản đúng cách phải chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị tài sản, thiết bị.

- Tham gia làm PCGD và thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên trong nhà trường hoàn thành tốt công việc được giao.

8.5. Nhân viên Y tế

- Đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ học sinh, phối hợp với GVCN, Kế toán thực hiện tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT và lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho học sinh.

- Có kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong trường học.

- Có kế hoạch, chủ động thực hiện các cuộc vận động phòng, chống dịch bệnh, dịch sốt xuất huyết trong phạm vi nhà trường đồng thời có ý thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo mùa tại địa phương.

- Phối hợp với Kế toán xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, thuốc chữa bệnh phù hợp, chăm sóc sức khoẻ ban đầu học sinh, CB,GV,NV trong nhà trường.

- Hàng ngày, phục vụ đầy đủ, kịp thời nước uống cho giáo viên và HS.

- Tham gia hỗ trợ công tác Bảo hiểm y tế học sinh, phối hợp với Kế toán phụ trách phần mềm BHYT học sinh.

- Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên trong nhà trường hoàn thành tốt công việc được giao khác.

8.6. Nhân viên Thủ quỹ

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của thủ quỹ trường học.

- Phối hợp tích cực với kế toán thực hiện đúng các yêu cầu về thu chi của nhà trường kịp thời, chính xác, minh bạch và đạt hiệu quả tốt nhất.

- Chủ động báo cáo đầy đủ, chính xác hoạt động thu, chi của các loại quỹ cho Hiệu trưởng, đặc biệt là khi có những tình huống phát sinh đột xuất.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định

- Chịu trách nhiệm báo cáo định kì hoặc đột xuất đối với các tổ chức chính trị, đoàn thể cấp xã, thị trấn.

8.7. Nhân viên CNTT (Đ/c Lê Thị Tuyết Mai)

- Phụ trách Website, SĐĐT, Sổ LLĐT, phần mềm ESAM đồng thời hướng dẫn CB,GV, NV trong trường sử dụng Sổ LLĐT và tổng hợp thông tin kịp thời để báo cáo BGH.

- Tham gia làm PCGD và thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên trong nhà trường hoàn thành tốt công việc được giao.

8.8. Nhân viên Bảo vệ

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND TP Hà Nội ngày 16/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội;

- Thay phiên trực và có mặt tại trường 24/24h/ngày trong năm. Thường trực tại phòng Bảo vệ để đảm bảo an toàn học đường, chỉ dẫn khách đến liên hệ công tác theo đúng qui định;

- Bàn giao ca trực đầy đủ, ghi chép về tình hình CSVC, an toàn trường học, ký sổ bàn giao mỗi ca trực.

- Bảo quản an toàn tài sản, CSVC góp phần sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại tài sản, thiết bị của nhà trường và CB GVNV trong trường.

- Mở và đóng cổng trường, cửa các phòng học, địa điểm làm việc theo kế

hoạch công tác của nhà trường.

- Điều khiển hiệu lệnh trống, chuông điện theo quy định nhằm phục vụ tốt các hoạt động dạy học và giáo dục;

- Kiểm tra, tắt các thiết bị điện tại các phòng làm việc, lớp học và có trách nhiệm nhắc nhở các tập thể, cá nhân có ý thức và thói quen tiết kiệm điện và bảo quản tài sản, CSVC.

- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ việc làm hư hao, mất mát tài sản.

Không tự ý và không cho bất cứ cá nhân, tập thể nào di chuyển, sử dụng các loại tài sản khi chưa được phép của Hiệu trưởng.

- Bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi khuôn viên của nhà trường. Thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc xâm nhập, gây rối trật tự trong và xung quanh trường.

- Bảo vệ trật tự trước cổng trường, thực hiện nghiêm túc quy định ra vào trường học với phong cách lịch sự, thái độ phục vụ tận tình.

- Kịp thời liên hệ, phối hợp với các cơ quan công an địa phương, giải quyết các trường hợp gây mất an ninh trật tự trước cổng trường và trong trường.

- Phối hợp với lãnh đạo, CB GVNV trong các việc giải quyết, xử lí HS vi phạm kỉ luật.

- Tích cực thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo và các tổ chức trong trường phân công, điều động; phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Nếu để xẩy ra mất an toàn trường học hoặc mất mát tài sản thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và đền bù 100% giá trị tài sản và phải chịu trách nhiệm xử lý kỷ luật của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

IV. NỀN NẾP LÀM VIỆC

1. Thời gian vào học và tan học của học sinh nhà trường điều chỉnh giờ học theo mùa Đông và mùa Hè.

2. Thời gian làm việc của cán bộ và nhân viên văn phòng (không kể nhân viên bảo vệ):

- Thực hiện đúng quy định làm việc 40 giờ/tuần.

- Cán bộ và nhân viên làm việc đúng quy định theo giờ hành chính (trừ những trường hợp do cấp trên điều động). Nhân viên hợp đồng và hợp đồng 68 ngoài các quy định trên còn phải thực hiện theo những yêu cầu do thủ trưởng đơn vị quy định trong hợp đồng nhân lực.

- Cán bộ quản lý phải có mặt đúng ngày trực. Hiệu phó và Tổng phụ trách Đội, giáo viên trực tuần, nhân viên trực phải có mặt từ trước giờ vào học 10 phút để theo dõi hoạt động của nhà trường.

3. Thời gian làm việc của giáo viên (bao gồm GVBM, GVCN lớp):

- Thực hiện đúng quy định làm việc 40 giờ/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp có mặt tại trường trước giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ vào 3 tuần đầu năm học, tuần cuối HK1, tuần đầu HK2, tuần giáp Tết nguyên đán, tuần đầu sau khi nghỉ Tết nguyên đán; còn lại các tuần trong năm (ít nhất 2 lần/tuần) để quản lí nền nếp HS, hướng dẫn, giám sát sinh hoạt 5 phút đầu giờ của lớp chủ nhiệm và kiểm diện sĩ số…

- Giáo viên bộ môn không có tiết đầu của buổi dạy học thì có thể không phải đến trường từ đầu giờ nhưng phải chịu trách nhiệm về những nội dung đã được các tổ chức thông báo, triển khai như dạy thay, dự giờ, phụ trách, hỗ trợ các hoạt động của CB,GV,NV và các hoạt động GD NGLL...

- Tất cả GV phải đến trước giờ dạy từ 10-15 phút để chuẩn bị các điều kiện lên lớp theo qui định.

         V. Chế độ hội họp, báo cáo, thông báo

1. Chế độ hội họp

- Họp chi bộ vào buổi chiều thứ 5 tuần đầu của tháng (ngày mồng 1 đến mồng 6 hàng tháng)

- Họp Hội đồng trường theo qui định tại Điều lệ trường trung học.

- Họp hội đồng sư phạm: Thực hiện giao ban, triển khai KH hoạt động vào tiết Dưới cờ ngày thứ hai hàng tuần. HĐSP họp tối thiểu mỗi tháng một lần vào chiều thứ 5 tuần đầu của tháng. Thời gian họp vào giờ hành chính, mỗi buổi không quá 4 giờ.

- Họp Ban thi đua 1 lần/tháng; đánh giá xếp loại CCVC,NLĐ, sơ kết thi đua.

- Họp giao ban lãnh đạo: (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng họp với các tổ chức đoàn thể, chính trị) 1 lần/tuần, mỗi lần không quá 3 giờ.

- Họp tổ chủ nhiệm: Tối thiểu 2 tháng 1 lần, thời gian họp không quá 2 giờ, họp vào giờ hành chính. Các công việc của công tác chủ nhiệm được thực hiện lồng ghép trong các tiết Dưới cờ và các buổi họp HĐSP.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần/tháng vào tuần 2, tuần 4 hàng tháng. Những công việc đột xuất, họp theo lịch của tổ chuyên môn, mỗi buổi họp không quá 3 giờ. Trong buổi họp tổ kết hợp họp nhóm bộ môn và hàng tháng họp đánh giá xếp loại CCVC,NLĐ theo qui định.

- Họp đoàn thể: Tối thiểu 1 lần /tháng vào tuần 3 hàng tháng, mỗi buổi họp không quá 3 giờ.

2. Chế độ báo cáo

- Các cá nhân, tập thể khi triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động phải thông qua lãnh đạo nhà trường hoặc người phụ trách.

- Các bản báo cáo phải thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời gian.

- Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phải báo cáo lại kết quả cho người phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi.

3. Việc thông báo

- Các hình thức thông báo: Thông báo trên bảng tại phòng HĐSP; trên bảng

tin nhà trường, thông báo trên phương tiện phát thanh hoặc hệ thống Internet để thông báo thông tin; thông báo bằng văn bản hoặc trực tiếp với từng cá nhân...

- Các bảng thông báo, nội dung thông báo phải rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính sư phạm. Mỗi bảng thông báo phải ghi tên tổ chức (hoặc cá nhân) thông báo. Trường hợp thông báo bằng văn bản thì phải có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền đại diện: BGH, CT công đoàn,...

VI. Kỷ luật lao động

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nếu ốm đau hoặc có công việc đột xuất cần xin phép nghỉ phải báo cáo Hiệu trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và đề xuất phương án giải quyết phần công việc của mình với tổ trưởng chuyên môn để xin phép trước khi nghỉ.

- Thực hiện nghiêm túc “Kỷ cương hành chính và bộ quy tắc ứng xử” trong việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ, đánh giá xếp loại CC,VC,NLĐ trong nhà trường.

- Nghỉ có lý do chính đáng là trường hợp có xin phép và được iệu trưởng (hoặc người được uỷ quyền) xem xét đồng ý.

- Việc nghỉ dạy, nghỉ họp và các hoạt động khác có phép hoặc không phép đều ảnh hưởng đế việc đánh giá, xếp loại thi đua (cụ thể do Ban thi đua quy định).

- CB, GV, NV khi hội họp phải ngồi đúng vị trí, có sổ ghi chép, không trao đổi và làm việc riêng, không sử dụng ĐTDĐ và ĐTDĐ phải để ở chế độ im lặng, muốn phát biểu phải có tổ chức, chống các biểu hiện tự do vô kỉ luật.

- Hàng tuần theo lịch của BGH và tổ chuyên môn, các cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm về việc vào điểm đúng quy định.

- Giáo viên vào sổ điểm cá nhân và phần mềm sổ điểm điện tử vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần. Giáo viên vào điểm sổ điểm điện tử nếu bị sai thì phải tự chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường.

- GVCN cập nhật chuyên cần của học sinh trên SĐĐT hàng ngày.

VII. Trang phục của CB, GV, NV

- Trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện theo đúng Điều lệ trường trung học. Tuy nhiên giáo viên nữ có thể được sử dụng áo vest trong những ngày thường (đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ, có tính sư phạm) trên lớp.

- Trang phục của NV: Đảm bảo tính mỹ quan, phù hợp với công việc.

- Trang phục ngày Lễ: Thực hiện theo quy định đã ban hành.

VIII. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB, GV, NV

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của CB, GV, NV phải mẫu mực, đảm bảo nền nếp, văn minh công sở nhằm giáo dục đối với học sinh. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của CB,GV,NV, người lao động; quy tắc ứng xử nơi công cộng.

- Nghiêm cấm việc trù dập, xúc phạm danh dự và thân thể của học sinh dưới bất kì hình thức nào. Khi làm việc với phụ huynh học sinh phải niềm nở, ân cần, lịch sự.

- Đối với nhân viên trong nhà trường: Phải niềm nở tiếp đón PHHS, HS và người đến liên hệ công tác, tránh những biểu hiện cáu gắt, thiếu tôn trọng, thiếu văn minh trong giao tiếp.

IX. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND TP Hà Nội ngày 16/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội.

- CB, GV, NV phải chấp hành nghiêm túc mọi quy định khi tham gia giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có đầy đủ giấy phép lái xe, hồ sơ xe…). Tích cực tuyên truyền, giáo dục và tự giác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Thầy cô giáo không được sử dụng điện thoại di động, không được hút thuốc, uống rượu bia khi lên lớp và khi đang tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Khi cách thành viên trong BGH cùng đi công tác ngoài nhà trường, đ/c Phó BTCB, trưởng các tổ chức chính trị, đoàn thể, TTCM chịu trách nhiệm trực lãnh đạo thay. (Căn cứ phù hợp với lịch công tác từng ngày cụ thể)

- Tích cực nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua; tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động của nhà trường, ngành Giáo dục và các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội phát động.

X. Quy định về việc sử dụng tài sản công

- Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại cơ quan và bảo vệ tài sản công.

- Việc mượn và sử dụng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những sự cố do bản thân gây ra.

- CB,GV,NV không tự ý di chuyển CSVC, thiết bị …. ra khỏi phòng, lớp, trường khi chưa được sự đồng ý của Hiệu trưởng nhà trường.

XI. Tổ chức thực hiện

Quy chế này được Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020 thông qua, niêm yết tại phòng hội đồng sư phạm. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế hoạt động. Giao cho ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể và các cá nhân có liên quan theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý những vi phạm của viên chức.

Quy chế hoạt động có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm do Hội nghị công chức, viên chức đầu năm học quyết định.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Phúc Thọ; (Để bc)

- CB,GV,NV (để t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    Hoàng Mạnh Cường

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết